LaLaLand Festival Harderwijk

LaLaLand Festival - kom ook op 26 en 27 mei!

Huisregels

HUISREGELS LALALAND FESTIVAL 2017


Op LaLaLand Festival kan een heleboel. Maar niet alles. Om het voor andere bezoekers ook een beetje leuk te houden dient iedereen zich aan de volgende regels te houden:

 • Bij het betreden van het festivalterrein wordt er bij wijze van ingangscontrole (steekproefsgewijs) gefouilleerd en worden tassen gecontroleerd. Er kan naar legitimatie worden gevraagd.
 • Personen jonger dan 14 jaar moeten worden begeleid door een ouder of andere meerderjarige.
 • Vanaf 14 jaar is legitimatie verplicht.
 • Na 18:00 uur geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar.
 • Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen op het festivalterrein. Bij de ingang zal dit in beslag worden genomen. Er is – tegen betaling – volop eten en drinken verkrijgbaar op het festivalterrein.
 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen op het festivalterrein: professionele foto-film- en andere opnameapparatuur, etens- en drinkwaren, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Bezoekers worden verzocht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van onder andere beveiligings- en bewakingspersoneel.
 • Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Daaronder verstaan we onder andere discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk gedrag, agressie en geweld. Heb respect voor je medebezoekers, het personeel, het terrein en de materialen. De organisatie behoudt zich het recht bezoekers te weigeren of te verwijderen van het festivalterrein.
 • Het is verboden zonder toestemming van de organisatie op en rondom het festivalterrein flyers of posters te verspreiden.
 • Op LaLaLand Festival geldt de Nederlandse Drank- en Horecawet. Dit betekent dat wij aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol schenken. Aan de bar wordt hierop gecontroleerd.
 • Parkeren kan op de aangegeven terreinen.
 • In de tijdelijke bouwwerken op LaLaLand Festival geldt het wettelijk rookverbod.
 • Op LaLaLand Festival kan alleen met munten worden betaald. Gekochte munten worden niet teruggenomen.
 • Tijdens LaLaLand Festival worden (foto-)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Tijdens LaLaLand Festival wordt op verschillende locaties meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen aan het gehoor die hierdoor kunnen optreden. Gehoorbeschermers zijn – tegen betaling – verkrijgbaar op het festivalterrein.
 • Het betreden van het festivalterrein is geheel op eigen risico van de bezoeker. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schades ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder worden ook onder andere diefstal en vermissing verstaan.
 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien beslist de organisatie en/of beveiliging over de te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Met het bezoek aan LaLaLand Festival aanvaard je de bovenstaande regels. | Wijzigingen voorbehouden.


DISCLAIMER

Alle rechten op intellectuele eigendommen met betrekking tot de naam, het beeldmerk, de teksten op de site van LaLaLand Festival berusten bij de organisatie. Het is niet toegestaan deze te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder toestemming van de organisatie.

Sponsoren

VRIENDEN WAAR JE WAT AAN HEBT